TWijs Academie

"Leren van en met elkaar"

Opleiding Specialist gedrag, 2e jaar

Datum: 25-06-2018 - 12-09-2018
Inschrijven: Inschrijven van 05-07-2017 tot 14-09-2017

Algemene informatie

Als leraar in het basisonderwijs bent u verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling van de leerlingen bij u in de klas. Bij veel leerlingen lijkt dit, met een goede planning en voorbereiding, haast vanzelf te gaan. Maar bij sommige leerlingen loopt dit door problemen met het gedrag minder soepel dan u zou willen. Opvallend gedrag kan zeer divers zijn en heeft soms ook een weerslag op de hele groep. Als er meerdere kinderen zijn die een speciale aanpak vragen op het gebied van gedrag, doet dit een groot beroep op u als leraar. Door de ontwikkelingen binnen Passend Onderwijs wordt dit alleen nog maar actueler. Daarom biedt OnderwijsAdvies een opleiding Specialist Gedrag aan die speciaal bedoeld is voor leraren.

Om goed te kunnen inspelen op wat de leerlingen nodig hebben wordt binnen de opleiding gewerkt volgens de principes van het handelingsgericht werken. Door goed te observeren en het gedrag te analyseren wordt duidelijk hoe er gehandeld kan worden. Door vervolgens te evalueren en de aanpak waar nodig bij te stellen kan er goed worden aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerling(en).

Om de eigen competenties op het gebied van gedrag te vergroten zal een 'toolkit' gedurende de opleiding gevuld worden met kennis en vaardigheden. Want niet alleen wordt kennis van verschillende gedragsproblemen opgedaan en verdiept, ook komt uitgebreid aan bod welke observatie- en interventiemogelijkheden er zijn. Met behulp van casussen en coöperatieve werkvormen wordt u hier actief mee aan het werk gezet. Hierdoor wordt u toegerust om een adequate en planmatige aanpak van de gedragsproblemen te realiseren in uw groep.

Naast aandacht voor de individuele leerlingen en hun onderwijsbehoeften komen ook preventie en het pedagogisch klimaat in de klas aan bod. Belangrijk, omdat het leefklimaat in de klas en het leerklimaat elkaar rechtstreeks beïnvloeden. Het gedrag van slechts een gering aantal leerlingen kan een negatief effect hebben op de leerresultaten van de gehele groep, maar bovenal ook op het welbevinden van u als leraar.

In dit vervolg op de modules 1 t/m 5 die in schooljaar 2016-2017 in het aanbod hebben gestaan, is de inhoud van modules 6 t/m 12 als volgt:

Module 6: ASS
Module 7: Agressie
Module 8: Angst
Module 9: Dwangmatig gedrag
Module 10: Motorisch onhandig
Module 11: Pesten
Module 12: Communicatie met ouders en leerlingen.

Resultaat
Na het volgen van deze opleiding:
• (h)erkennen deelnemers de behoeftes van kinderen met opvallend gedrag en/of gedragsproblemen én de groep. Bovendien weten ze hiernaar te handelen;
• hebben deelnemers kennis rondom psychische stoornissen gekoppeld aan handelingsadviezen voor in de klas;
• kunnen deelnemers gerichte handelingsplannen maken en implementeren voor het kind en de groep;
• zijn deelnemers handelingsbekwaam

Doelgroep
Voor leraren van Salomo-scholen groep 1 t/m 8. U dient te beschikken over een afgeronde PABO-opleiding. De opleiding Specialist Gedrag is een brede opleiding op post-HBO niveau. De 12 modules beslaan een periode van anderhalf jaar. Hierdoor is er gelegenheid om te werken aan uw professioneel persoonlijk ontwikkelingsplan. Opdrachten voert u uit in de eigen praktijk. Op grond van de gemaakte opdrachten, het bestuderen van de literatuur en de aanwezigheid van 80% van de bijeenkomsten krijgt u een certificaat. De totale studiebelasting is 160 uur. Deze opleiding is gevalideerd door het Registerleraar (SBU = m84

Data
12 september

Tijd
14.30-18.30 uur (incl. broodjes)

Deelnemers: voor de deelnemers die in het schooljaar 2016-2017 het eerste jaar van deze opleiding gevolgd hebben.